spot_img

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ – BÀI HỌC VỀ PHÁT HUY TINH THẦN QUYẾT CHIẾN, QUYẾT THẮNG

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, khơi nguồn cho sự vùng dậy mạnh mẽ của các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh tự giải phóng, đánh dấu cho sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới.

Thắng lợi vĩ đại đó có giá trị lý luận, thực tiễn rất sâu sắc, để lại nhiều bài học quý giá đối với sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt là bài học về phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn dân tộc; thể hiện trên một số vấn đề sau đây:

Một là, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc; giữ vững sự lãnh đạo của đảng; tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Trên cơ sở phân tích khoa học, chính xác tình hình, tháng 12-1953, Bộ Chính trị hạ quyết tâm tiêu diệt Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Thấu triệt quyết tâm của Trung ương, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nêu cao tinh thần anh dũng chiến đấu và phục vụ chiến dịch, “đem toàn lực chi viện Chiến dịch Điện Biên Phủ và nhất định làm mọi việc cần thiết để giành toàn thắng cho chiến dịch này”.

Chuẩn bị bước vào chiến dịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” và gửi thư động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia trận quyết chiến chiến lược; Người nhấn mạnh: “Nhiệm vụ các chú lần này rất to lớn, khó khăn, nhưng rất vinh quang… Bác tin chắc rằng các chú sẽ phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn, gian khổ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới”. Thực hiện huấn thị của Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đã “Lệnh động viên toàn thể cán bộ và chiến sĩ các đơn vị, toàn thể các binh chủng, mở cuộc đại tiến công vào Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ”… Lá cờ Bác trao và những lời căn dặn của Người đã trở thành lời hiệu triệu, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước ra sức thi đua phấn đấu lập công.

Trong quá trình chuẩn bị và thực hành chiến đấu, cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp luôn theo dõi diễn biến tình hình, chủ động nắm, giải quyết kịp thời vấn đề tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trên các hướng, mũi tiến công. Đảng ủy, Bộ chỉ huy chiến dịch đã lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy trên các mũi, hướng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực tế chiến trường, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; trong đó tập trung quán triệt chỉ thị của Tổng cục Chính trị “về công tác chính trị trong Chiến dịch Điện Biên Phủ”; bộ đội được quan tâm động viên kịp thời, tích cực học tập theo phương pháp: Cán bộ trước, chiến sĩ sau; trong Đảng trước, ngoài Đảng sau. Đặc biệt, sau khi Đảng ủy và Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định thay đổi phương châm và kế hoạch tác chiến chiến dịch từ “đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”, cấp ủy và cơ quan chính trị các cấp đã kịp thời có nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chặt chẽ làm cho mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các lực lượng thông suốt, tin tưởng ở phương châm “đánh chắc, tiến chắc”, phát huy tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, liên tục chiến đấu dài ngày, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh, quyết chiến, quyết thắng. Các đoàn văn công biểu diễn ngay tại chiến hào, trong hầm pháo; hát cho bộ đội ở vị trí tiền tiêu qua máy điện thoại. Báo Quân đội nhân dân được cơ quan tuyên huấn mặt trận tổ chức khai thác thông tin và phát hành tại chiến trường, kịp thời phản ánh tình hình chiến sự, cổ vũ, động viên các lực lượng tham gia chiến dịch.

Chiến thắng Điện Biên Phủ- Bài học về phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng

Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bài học có tính nguyên tắc, quyết định là phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, “giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân”. Để thực hiện tốt mục tiêu đó, cùng với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, cần quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt, sáng tạo, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị, các chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trong triển khai thực hiện có hiệu quả những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp. Bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng; quy chế phối hợp giữa các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ.

Hai là, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích), nòng cốt là Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; huấn luyện sát thực tế chiến đấu.

Sự trưởng thành nhanh chóng về số lượng và nâng cao chất lượng, khả năng hiệp đồng tác chiến của bộ đội chủ lực là một trong những nhân tố quan trọng làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ. Để giữ vững thế chủ động chiến lược và chuẩn bị cho cuộc tiến công Đông Xuân 1953-1954, Bộ Tổng Tham mưu tập trung chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang, nòng cốt là Quân đội nhân dân vững mạnh. Biên chế từ đại đội tới đại đoàn được xây dựng lại theo hướng gọn, nhẹ, tăng cường hỏa lực và sức đột kích. Trải qua 8 năm vừa xây dựng vừa chiến đấu, vừa tác chiến vừa huấn luyện, qua các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, các cuộc vận động “luyện quân lập công”, “rèn cán chỉnh quân”, chấn chỉnh tổ chức biên chế… đã giúp bộ đội ta nâng cao bản lĩnh chính trị, nắm vững và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị, nâng cao kỹ thuật, chiến thuật trong các loại hình tác chiến. Trong suốt quá trình chiến dịch, dưới mưa bom của không quân và lưới lửa pháo binh địch, với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, bộ đội ta đã thực hiện triệt để phương châm “đánh chắc, tiến chắc”, chiến đấu dũng cảm, thực hành xung phong đánh chiếm đồi Him Lam, đồi Độc Lập, phát triển trận địa, cắt đứt sân bay, đánh lui các trận phản kích, thắt chặt vòng vây tập đoàn cứ điểm… Đây là nhân tố quan trọng xây dựng bản lĩnh chiến đấu, niềm tin tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng và chỉ huy các cấp, xây dựng và phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng làm nên thắng lợi Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân cân đối và đồng bộ; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, trước hết phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, bảo đảm cho quân đội thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17-1-2022 của Bộ Chính trị “Về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW ngày 2-4-2022 của Quân ủy Trung ương “Về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo”; Kế hoạch số 1228/KH-BQP của Bộ Quốc phòng “Về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo”. Hoàn thành điều chỉnh tổ chức Quân đội, đến năm 2025 cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các cơ quan, đơn vị, nhà trường cần nghiên cứu, vận dụng xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp huấn luyện, đào tạo phù hợp với vai trò, chức năng của từng lực lượng, đối tượng, loại hình cơ quan, đơn vị và đặc điểm địa bàn. Tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”. Trong quá trình huấn luyện, cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng công tác huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí, trang bị mới, hiện đại; tăng cường huấn luyện đêm, cơ động nhanh, huấn luyện hiệp đồng, xử lý các tình huống phức tạp trên biển, đảo và biên giới đất liền, trên không gian mạng, khu vực trọng điểm; kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, dư luận và rèn luyện thể lực bộ đội, nâng cao bản lĩnh, quyết tâm và khả năng cơ động trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước.

Ba là, chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Nắm chắc tình hình là một trong những căn cứ rất quan trọng để xây dựng ý chí quyết đánh và quyết thắng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nói chung, Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 nói riêng, Đảng ta luôn nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng và thay đổi phương án tác chiến phù hợp với thực tiễn diễn biến trên chiến trường. Dựa vào thế trận toàn dân đánh giặc, ta vừa có điều kiện tập trung lực lượng đánh tiêu diệt lớn vừa chủ động buộc thực dân Pháp phải phân tán lực lượng, ngày càng lâm vào thế bị động và cuối cùng phải chịu thất bại.

Chấp nhận giao chiến và giành thắng lợi trên địa bàn mà đối phương có lực lượng mạnh nhất, vũ khí, trang bị hiện đại; đây là một quyết tâm thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Trên khắp các mặt trận, cả ở trong nước và ngoài nước, cả ở hậu phương và tiền tuyến, cấp ủy, chỉ huy, cán bộ các cấp luôn chủ động nắm bắt mọi diễn biến, đặc biệt là tình hình tư tưởng, kịp thời quán triệt, động viên, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời đấu tranh khắc phục những tư tưởng hữu khuynh, tiêu cực và những biểu hiện bi quan, vô kỷ luật, thiếu niềm tin vào thắng lợi. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia chiến dịch đã xác định rõ quyết tâm, mục tiêu chiến đấu, từ đó luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh, kiên cường chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường. Trong nước, sau gần 40 năm đổi mới, nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay”. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội, “dân sự hóa” quân sự. Do vậy, công tác dự báo chiến lược, nghiên cứu, đánh giá chính xác tình hình, nhận thức rõ đối tác-đối tượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả, giải quyết tốt các mối quan hệ quốc tế, bảo đảm lợi ích quốc gia-dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Vận dụng bài học từ lịch sử để bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy, cùng với các cấp, các ngành, Quân đội nhân dân Việt Nam cần “nâng cao năng lực dự báo chiến lược, giữ vững thế chủ động chiến lược; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”. Đây vừa là tư tưởng chỉ đạo vừa là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, ổn định đất nước, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là cơ quan cấp chiến lược, chiến dịch cần chủ động nâng cao năng lực nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình. Qua đó kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước chủ trương, chính sách, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, tuyệt đối không để đất nước bị động, bất ngờ; nhất là khả năng địch tiến công từ trên không, trên biển bằng vũ khí công nghệ cao.

Bốn là, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại; khơi dậy khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nói chung và trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ nói riêng, bằng việc phát huy sức mạnh nội lực là chủ yếu, kết hợp với sức mạnh thời đại, Việt Nam đã giành được thắng lợi to lớn, có ý nghĩa thời đại. Với quan điểm coi cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới và luôn kiên định thực hiện đường lối đoàn kết quốc tế trong sáng, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ to lớn của các lực lượng dân chủ, tiến bộ trên thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Pháp, đặc biệt là của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, góp phần đưa chiến dịch đến thắng lợi hoàn toàn.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sức mạnh dân tộc cần phải gắn kết chặt chẽ với sức mạnh thời đại, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành tích cực, chủ động, khôn khéo, linh hoạt, thực chất, hiệu quả; tiếp tục là điểm sáng trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân. Toàn quân tiếp tục quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9-1-2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 53-KL/TW ngày 28-4-2023 của Bộ Chính trị và chủ trương, giải pháp của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng với phương châm: Độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam. Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương và song phương; chủ động, tích cực đóng góp vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững trên tinh thần là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; tận dụng các nguồn lực và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo môi trường hòa bình, điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt định hướng chiến lược, kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy bằng biện pháp hòa bình, trong quá trình triển khai cần nhạy bén, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, đẩy lùi các nguy cơ đối đầu, xung đột, chiến tranh. Thực hiện nhất quán phương châm vừa hợp tác vừa đấu tranh; kiên định, kiên trì nguyên tắc chiến lược; linh hoạt, mềm dẻo về sách lược, làm cho đối ngoại quốc phòng trở thành công cụ hữu hiệu, kênh ngoại giao quan trọng của đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước. Phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng với tất cả các nước, nhất là các nước láng giềng, các nước ASEAN, các nước lớn, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống, xây dựng lòng tin, tạo sự ủng hộ, giúp đỡ quốc tế để ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh xảy ra; mở rộng quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước trên cơ sở kiên định chính sách quốc phòng “4 không”, tạo thế cân bằng chiến lược trong quan hệ với các đối tác, đáp ứng mục tiêu chiến lược và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài để tăng cường tiềm lực quốc phòng; đa dạng hóa đối tác thúc đẩy hợp tác trong phát triển công nghiệp quốc phòng, kỹ thuật quân sự, kết hợp với mua sắm vũ khí, khí tài mới, hiện đại và gắn với chuyển giao công nghệ, nhất là các công nghệ mới, hiện đại. Chủ động tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; tăng cường trao đổi đoàn quân sự các cấp; đối thoại chính sách quốc phòng cấp cao; tham gia các diễn đàn quốc tế và khu vực… nhằm tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, xây dựng lòng tin chiến lược và ngăn ngừa xung đột, góp phần nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Quân đội và đất nước trên trường quốc tế.

Năm là, xây dựng, phát huy nhân tố chính trị tinh thần, là cội nguồn của tinh thần quyết chiến, quyết thắng.

Trong quá trình chuẩn bị và thực hành tác chiến, do phải chiến đấu liên tục, dài ngày, trong điều kiện vô cùng khó khăn, ác liệt, cũng có thời điểm xuất hiện tư tưởng mệt mỏi, ngại khó, ngại khổ hoặc chủ quan khinh địch, tự mãn ở một bộ phận cán bộ, chiến sĩ. Sau đợt 2 của chiến dịch, bộ đội thương vong lớn, quân số các đơn vị chưa kịp bổ sung, đạn dược còn rất ít, lương thực thiếu hụt, trong lúc địch tăng cường đánh phá các tuyến vận tải… đã tác động đến tinh thần chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ; trước tình hình đó, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ thị cho Đảng ủy và Bộ chỉ huy chiến dịch triển khai ngay tại mặt trận một cuộc đấu tranh sâu rộng chống tư tưởng hữu khuynh tiêu cực, phát huy tinh thần tích cực cách mạng và tinh thần triệt để chấp hành mệnh lệnh nhằm bảo đảm cho chiến dịch toàn thắng.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Bộ chỉ huy chiến dịch, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chính trị, chỉ huy các cấp đã có những biện pháp tiến hành giáo dục, động viên tinh thần, tư tưởng, kết hợp với giải quyết khó khăn cho bộ đội. Thông qua quán triệt, học tập, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân kiên định mục tiêu độc lập dân tộc; nhận thức rõ tính khách quan, tất yếu của việc thay đổi phương châm tác chiến; những thuận lợi, khó khăn, qua đó xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu với nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, thiết thực. Ý thức chấp hành kỷ luật, tinh thần quyết chiến, quyết thắng được nâng cao, tạo nên ưu thế tuyệt đối về sức mạnh chính trị, tinh thần, tạo ra sức mạnh mới để quân ta tổng công kích tiêu diệt hoàn toàn Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo đảm cho Quân đội luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trước hết, cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 2423-CT/QUTW ngày 9-11-2023 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới”, tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ, làm cơ sở để xây dựng Quân đội vững mạnh, tinh nhuệ về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của Quân đội.

Cùng với đó phải chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch; phòng, chống hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội, “dân sự hóa” quân sự, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội; góp phần bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chia rẽ Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an và nhân dân của các thế lực thù địch.

Thường xuyên tiến hành tự phê bình và phê bình, kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; tiếp tục thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày của mỗi tổ chức, cá nhân, đơn vị với nhiều nội dung phong phú và thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên.

Tầm vóc, giá trị, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đặc biệt là tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân Việt Nam trong trận quyết chiến chiến lược vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Tinh thần đó cần tiếp tục được nghiên cứu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Trích nguồn: Cột cờ Thủ Ngữ

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất