Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân


Bà Lê Thu Huyền
Chủ tịch HĐND phường

Bà Lê Thị Huyền
Phó Chủ tịch HĐND