Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Bà Nguyễn Thị Phương Lan
Chủ tịch HĐND phường

Bà Lê Thị Huyền
Phó Chủ tịch HĐND