Công văn 1490 tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM