Công văn số 1553/UBND-VX ngày 28/4/2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh