Danh Sách BAN CHẤP HÀNH


Bà Lê Thu Huyền
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường

Bà Nguyễn Thị Phương Lan
Phó Bí thư Thường trực

Bà Nguyễn Diệp Bích Hạnh
Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND

Bà Lê Thị Huyền
ĐUV – Phó Chủ tịch HĐND

Ông Đỗ Đình Hậu
ĐUV – Phó Chủ tịch UBND phường

Bà Trần Thanh Thủy
ĐUV – Phó Chủ tịch UBND phường

Ông Nguyễn Quốc Cường
ĐUV – Chủ tịch MTTQ VN

Ông Đặng Văn Cư
ĐUV – Trưởng Công an phường

Ông Nguyễn Thanh Tùng
ĐUV – Chỉ huy trưởng BCHQS

Ông Hoàng Đức Bình
ĐUV – Bí thư Đoàn TNCS

Bà Nguyễn Ngọc Châu
ĐUV – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

Bà Phan Thị Thanh Nhân
ĐUV – Thư ký văn phòng Đảng ủy

Bà Quách Phùng Bảo Châu
ĐUV – Cán bộ văn phòng