Hội nghị nhân dân 6 tháng đầu năm 2019

Vừa qua, Ban điều hành 06 khu phố phối hợp Ban công tác Mặt trận 06 khu phố đã tổ chức Hội nghị nhân dân và Hội nghị tiếp xúc cử tri 06 tháng đầu năm 2019 nhằm phát huy vai trò làm chủ của nhân dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp và sâu rộng trong việc bàn bạc, quyết định các công việc tại địa phương và tại cộng đồng dân cư; phát huy tình làng nghĩa xóm, trách nhiệm công dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với cuộc vận động “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nâng cao công tác giám sát giải quyết kết quả phản ánh, kiến nghị của nhân dân; giám sát góp ý xây dựng cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư.