Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Bà Nguyễn Thị Phương Lan Chủ tịch HĐND phường Bà Lê Thị Huyền Phó Chủ tịch HĐND

26 Đại biểu