THU THUẾ NHÀ ĐẤT

Trường hợp có giấy chứng nhận: – Chứng minh nhân dân (01 bản photo); – ...

Thu thuế công thương nghiệp

Thành phần hồ sơ – Bản sao giấy CMND (02 bản pho to) – ...

Xác nhận tờ khai nộp thuế

Thành phần hồ sơ – Tờ khai nộp thuế – ...