Quy trình về xử lý khi có ca nghi nhiễm/nhiễm trong cộng đồng và xử lý trường hợp nhập cảnh không phép trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.