Thông báo về việc chi trả kinh phí hỗ trợ do đại dịch covid-19