Thu thuế công thương nghiệp

Thành phần hồ sơ

– Bản sao giấy CMND (02 bản pho to)

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( 02 bản pho to)

– Thông báo nộp thuế công thương nghiệp (01 photo)

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều của ngày tiếp nhận yêu cầu khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Lệ phí (nếu có): Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

– Tờ khai thuế môn bài (mẫu số : 01/MBAI)

– Tờ khai thuế khoán (mẫu số : 01/THKH)

– Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế (mẫu số : 01/MGTH)

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (mẫu số: 10/ KK-TNCN)

– Biên bản khảo sát các dữ kiện liên quan để làm cơ sở ấn định thuế (theo mẫu của Chi Cục Thuế quận-huyện

– Biên bản ghi nhận làm việc ban đầu

– Đơn xác nhận của Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn về thời điểm kinh doanh.

– Thông báo nộp thuế công thương nghiệp (Mẫu số: 03/THKH).