THU THUẾ NHÀ ĐẤT

Trường hợp có giấy chứng nhận:

– Chứng minh nhân dân (01 bản photo);

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản photo);

– Tờ khai thuế đất phi nông nghiệp.

Trường hợp không có giấy chứng nhận.

– Chứng minh nhân dân (01 bản photo);

– Hợp đồng mua bán giấy tay;

Tờ khai: Mẫu số 03/NDAT

Tờ khai thuế nhà đất 1999 trở về trước.

Lệ phí: Không

Theo thông tư số: 153/2011/TT-BTC