Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con

a) Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Người có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ con nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn  nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút, buổi chiều từ 13g 00 đến 17giờ 00) và sáng thứ bảy (từ 07 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút).

– Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, công chức được phân công tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

– Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức Tư pháp – Hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn  cấp trích lục cho người yêu cầu. Trường hợp từ chối, thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

– Bước 4: Căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ :

* Giấy tờ phải nộp:

+ Tờ khai nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;

+ Chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau:

Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

Trường hợp không có văn bản quy định nêu trên thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng.

* Đối với trường hợp kết hợp giải quyết việc đăng ký khai sinh và đăng ký nhận cha, mẹ con: Ngoài các giấy tờ nêu trên thì kèm theo tờ khai đăng ký khai sinh và Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định.

* Giấy tờ phải xuất trình:

+ Giấy tờ tùy thân (gồm: hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng);

+ Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận.

– Số lượng hồ sơ1 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

Nếu nộp hồ sơ kết hợp thủ tục hành chính đăng ký nhận cha, mẹ, con và đăng ký khai sinh, thì thời hạn giải quyết đăng ký khai sinh được giải quyết ngay trong ngày làm việc. Nếu nộp hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong làm việc tiếp theo.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục Quyết định nhận cha, mẹ, con; Giấy khai sinh (đối với trường hợp nộp thủ tục hành chính kết hợp đăng ký nhận cha mẹ con và đăng ký khai sinh) hoặc văn bản từ chối, có nêu rõ lý do.

h) Lệ phí: 000 đồng. Miễn lệ phí cho gia đình có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật.

– Miễn lệ phí đối với thủ tục đăng ký khai sinh.

i) Tên mẫu đơn, mẫu t khai:Tờ khai theo mẫu quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

– Khi nộp hồ sơ đăng nhận cha, mẹ, con một bên có yêu cầu có thể trực tiếp nộp hồ sơ.

– Khi đăng ký nhận cha, mẹ con các bên phải có mặt, công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng các bên ký vào Sổ hộ tịch.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016);

– Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016);

– Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/1/2015  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (có hiệu lực kể từ ngày 02/01/2016);

– Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về lệ phí hộ tịch (có hiệu lực kể từ ngày 08/08/2007).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON

Kính gửi([1]): ………………………………………………………………………………………………………………………
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:………………………………………………………………………Quốc tịch:………………………………………………………

Nơi cư trú(2): …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân (3):……………………………………………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con(4):………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Quý cơ quan công nhận người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:………………………………………………………………………Quốc tịch:………………………………………………………..

Nơi cư trú (2):……………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân (3):…………………………………………………………………………………

………………. của người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:………………………………………………………………………Quốc tịch:………………………………………………………..

Nơi cư trú(2): …………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân(3):………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan việc nhận…………………………………nói trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Kính đề nghị Quý cơ quan đăng ký.

 

 

 

 

Làm tại……………………………………ngày …………tháng…………năm…………

                                                                                                    Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

…………………………

 

 Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha(5)       Ý kiến của người được nhận là cha, mẹ, con(6)

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký;

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004);

(4) Chỉ cần thiết trong trường hợp người khai không đồng thời là người nhận cha/mẹ/con;

(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên hoặc người đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, ghi ý kiến của người là cha nếu mẹ là người yêu cầu, ý kiến người mẹ nếu cha là người yêu cầu (trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự);

(6) Chỉ cần thiết trong trường hợp người được nhận là trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên.