Trưởng Công An


Ông Đặng Văn Cư
Trưởng Công an Phường