Trưởng Quân Sự


Ông Nguyễn Thanh Tùng
Chỉ huy trưởng