Từ ngày 1-4-2019 TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn