Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid – 19

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid – 19 đối với các hoạt động, nghành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19.