THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LIÊN HỆ LẤY MẪU XÉT NGHIỆM COVID-19